Werkhervatting

Progressieve werkhervatting – loontrekkenden

Volgende informatie geldt voor loontrekkenden. Heb je een ander statuut zoals bijvoorbeeld zelfstandige? Neem dan contact op met de Dienst Maatschappelijk Werk om je specifieke situatie samen te bekijken.

Voor wie arbeidsongeschikt erkend is, kan een re-integratietraject opgestart worden. Met dit initiatief wil de regering de terugkeer naar de arbeidsmarkt vergemakkelijken via een geleidelijke werkhervatting (aanpassing uurrooster/weekrooster), een aangepaste of andere job, of een beroepsherscholing. 

Je kan deeltijds herstarten met werken. Je loon wordt gedeeltelijk aangevuld met een ziekte-uitkering. Toch blijf je erkend als arbeidsongeschikt. Zo kan je terugkeren naar een volledige uitkering wanneer nodig.

Wie komt in aanmerking?

Je moet eerst 100% arbeidsongeschikt verklaard geweest zijn.Hiervoor heb je het document ‘vertrouwelijke arbeidsongeschiktheid’ eerder binnengebracht bij je mutualiteit, alsook een briefje van je huisarts aan je werkgever.

Wat moet je nu doen?

1. Gesprek met je behandelend arts: Hij of zij kan je conditie mee helpen inschatten.
2. Je aanvraag indienen bij je werkgever + gesprek met arbeidsgeneesheer
 • Je stelt de vraag aan de arbeidsarts van je werkgever. De contactgegevens van de arbeidsarts vind je in het arbeidsreglement van het bedrijf. Er is geen specifieke procedure die zegt hoe de aanvraag ingediend moet worden, maar het kan zijn dat het bedrijf waar je werkt wél een specifieke procedure vastgelegd heeft. Informeer hiernaar bij je vakbondsafgevaardigden of je personeelsdienst. Het is beter om je aanvraag schriftelijk te doen, vb. via e-mail of aangetekende brief. Je kunt het bestaan van je aanvraag en de datum waarop je ze hebt ingediend dan bewijzen.
 • Maak een afspraak met je arbeidsgeneesheer: De arbeidsgeneesheer zal samen met jou een werkhervattingsplan opstellen. (Je mag dit op voorhand zelf al voorbereiden).
3. Je aanvraag indienen bij de mutualiteit + gesprek met adviserend geneesheer
 • Van zodra je arbeidsongeschiktheid goedgekeurd is, kan je aan aanvraag indienen om gedeeltelijk (min. 50% van je regime voorheen) terug te beginnen werken. Deze aanvraag is ‘aanvraag van een gedeeltelijke werkhervatting tijdens de arbeidsongeschiktheid’. De aanvraag moet één werkdag voor je startdatum ingediend zijn bij de mutualiteit. 
 • Maak een afspraak met je adviserend geneesheer:
  Neem je medische gegevens en je werkhervattingsplan (dat je samen met de arbeidsgeneesheer van je werk opmaakte). Deze beslist over de toegelaten activiteiten voor de patiënt. Hij kan tijdens de ziekte eventueel ook een controle arts langsturen.

! Elke wijziging in uurrooster en/of activiteit dient doorgegeven te worden aan het  ziekenfonds. Ook blijft de adviserend arts de mogelijkheid hebben om je uit te nodigen ter controle.

Is een terugkeer naar de vroegere werkplek geen optie?

Dan kan de adviserend arts van het ziekenfonds een re-integratietraject opstarten. Die bekijkt samen met jou en je behandelende geneesheer de mogelijkheden om terug te keren naar de arbeidsmarkt, eventueel via een herscholing of een beroepsopleiding. Hiervoor maak je eerst een afspraak met VDAB. Indien nodig verwijzen zij door naar GTB.

Termijnen

 • Als werknemer kan je op elk moment dit traject aanvragen. Doe het na de 1e dag van je arbeidsongeschiktheid, tijdens je periode van gewaarborgd loon, of daarna.
 • Een huisarts kan evengoed voor jou de aanvraag indienen. Ook die kan dat zonder termijn doen.
 • De adviserend arts van je ziekenfonds heeft maximaal twee maanden de tijd om een re-integratietraject voor je aan te vragen. Deze gaat in op het moment dat je hem je verklaring van arbeidsongeschiktheid hebt bezorgd.
 • Je werkgever moet wachten tot je vier ononderbroken maanden arbeidsongeschiktheid bent. Als je hem een attest van definitieve arbeidsongeschiktheid bezorgt, kan hij wel onmiddellijk een aanvraag indienen.


Wat is jouw verantwoordelijkheid?

 • Actief meewerken aan het traject.
 • Situaties melden die een negatief effect hebben op je gezondheid.
 • Je rechtstreekse verantwoordelijke informeren over je afwezigheid en je vooruitzichten op herstel.
 • Je bereid tonen om je situatie met de andere betrokken partijen te bespreken.
 • Met je hiërarchische overste overleggen over je re-integratieplan.

Bij vragen, onduidelijkheden of nood aan begeleiding: neem contact op met de Dienst Maatschappelijk Werk van je mutualiteit.